Minden iskolának vannak olyan sajátosságai, amelyekre a nevelő-oktató tevékenységében meghatározóak. Nálunk ezek a következők: 

 

1. KÖZÉPPONTBAN A SZERETET ("A SZERETET SZIGETE" ©®™ 1999 ÓTA)

 

 

 

 • alapelvünk a szeretetre épülő oktatás és nevelés megvalósítása,
 • értékközpontúság: kiemelt feladatunknak tekintjük az alapvető keresztény értékek közvetítését: őszinteség, becsület, türelem, kitartás, tisztelet, fegyelem, törődés;
 • szeretetteljes, családias légkör;
 • játékosságra épülő tanórák és hitoktatás (szerepjáték, szabadulószoba, activity…);
 • biztonságérzet: lopás, erőszak, bántalmazás nálunk ismeretlen fogalom, nincs szükség iskolaőrökre, a nagyobb diákok szeretettel támogatják, segítik a kisebbeket.

 

2. ANGOL NYELV TANÍTÁSA AZ 1. OSZTÁLYTÓL (választható foglalkozásként)

 

 

 • Alsós gyermekek esetében természetesen csak az életkornak megfelelő, játékos módszerrel lehet megkezdeni a tanítást.
 • A gyerekek ugyanis nem azt csinálják, amit tanultak, hanem azt tanulják, amit csinálnak, miközben hajtja őket a kíváncsiság, és a kommunikáció iránti legyőzhetetlen vágy. Kisgyermek korban minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és kevesebb kudarccal végződik.
 • Igyekszünk maximálisan kihasználni a gyermekek kreativitását.
 • Miközben hallgatják a dalokat, mondókákat, figyelemmel követik az instrukciókat, minden alkalommal saját kezűleg is készíthetnek az adott anyaghoz kapcsolódó kis „művet”. Miközben készülnek az alkotások, megismerik a nevüket, állandóan hallják és használják az adott szókincset, tudásuk fokozatosan mélyül.
 • Az órák anyaga a mindennapi életben használt szavakra, cselekvésekre (köszönési formák, testrészek, színek, számok, állatok nevei, családtagok megnevezése, egyszerűbb érzések kifejezése, ételek, italok nevei, azok kérése, időjárás, öltözködés) és egyszerű mondatokra épül.

 

3. A KETT-FÉLE PEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA 

 

 

 • A Kett-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él és talál magára és fedezi fel az élet értelmét. 
 • A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet, és lehetőséget ad az elmélyült munkára.
 • Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel.
 • Az egész eljárásrendszer kidolgozója Franz Kett, német reformpedagógus, aki az 1970-es években kezdte megvalósítani óvodákban az „egységes értelemorientált pedagógia” elnevezéssel illetett nevelési folyamatot. Reformpedagógiája keresztény alapokon nyugszik, Istenben gyökerezőnek látja az emberi élet kiindulópontját, tőle kapunk mindent, és neki is tartozunk felelősséggel, hálával. Isten ad igazi célt és értelmet az ember minden tevékenységének, innen az értelemorientált elnevezés. Emberképe is ebből adódóan keresztény. Az ember a teremtés rendjébe illeszkedve gondját viseli a világnak, alkotó és megőrző feladata van.
 • A nevelési elvekben hangsúlyos szerepet kap a kapcsolatok kialakítása, mely hármas irányultságú: az ember szeretetkapcsolatban áll Istennel, embertársakkal és saját magával, ahogyan ezt a két nagy parancsolatban Jézus is kéri tőlünk.

 

4. VERSENYEK ÉS PÁLYÁZATOK

 

 

Mindenkiben van valami értékes, csak meg kell keresni benne – valljuk. Tanulóinknak ezért igyekszünk minél több sikerélményt biztosítani. Házi versenyeinken induló diákjaink ezért egyedi emléklapot és jelképes jutalmat mindig szoktak kapni végzett munkájuk elismeréseként. Természetesen emellett magunk is igyekszünk a tanulókat minél több versenyre eljuttatni.

Néhány példa az elmúlt tanévekből:

Szójátszótér verseny (Sárszentmiklós): II. helyezés

Az én édesapám rajz és fogalmazás verseny több I. helyezéssel

Környezetismereti verseny Sárkeresztúr II. hely

Népmese napja I. hely

Komplex tanulmányi verseny (Sárbogárd): I. hely

Felnevelő tájunk (Székesfehérvár): III. és IV. hely

Egyházmegyei Matematikaverseny Bicske: III. hely

Egyházmegyei földrajzverseny Érd: IV. hely

Katasztrófavédelmi Verseny: elsősegélynyújtás megyei I. hely

Kárpát-medencei nemzetközi rajzverseny: rendszeres kategóriadíjak évek óta

A sort természetesen lehetne még folytatni, régi honlapunkon minden eredményünk megvan és visszakövethető 2009-ig.

  

5. ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK

 

 

 • Környezeti nevelésünk célja, hogy neveljük és tanítsuk a tanulókat a természetes és az épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Feladatunk, hogy felkeltsük a tanulók igényét a tiszta, egészséges környezet kialakítására, megóvására.
 • Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulóink valós képet kapjanak a természet megóvásának emberi, társadalmi, technikai feltételeiről.
 • Ezért fontos, hogy megismerjék a legfőbb környezeti problémákat (pl. légszennyezés, vízszennyezés, ivóvízhiány, szennyvíztisztítás, hulladékok felhalmozódása stb.), és elsajátítsák a problémák megértéséhez és kezeléséhez szükséges természettudományos és társadalmi ismereteket.
 • A környezetgazdálkodási ismeretek, a környezet megóvásának szemlélete áthatja helyi tantervünket a megfelelő képzési területeken, illetve tantárgyakban (egészségtan, hon- és népismeret, az ember és társadalomismeret), projektnapokon (pl. fenntarthatósági témahét, állatok világnapja Assisi Szent Ferenc névünnepén, A vadon napja stb.).
 • A tanórán kívüli neveléssel (pl. környezetvédelmi munkák szervezésével, napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalmával, nyári tábor szervezésével a természetbe) és az iskolánk környezeti kultúrájával is erősíteni kívánjuk a környezetért felelős magatartás kialakítását tanulóinkban.
 • 2019-2022. között ökoiskolai vállalásaink alapján egy komposztáló kialakítása már megtörtént, de emellett kialakításra kerül egy fűszernövénykert, valamint közös programokat is meghirdetünk az óvodásokkal, illetve a környék iskoláival is szeretnénk kapcsolatokat építeni ezen a téren.

 

6. AZ ÖSSZEVONT OSZTÁLYBAN TANÍTÁS ELŐNYEI

 

 

Alsó tagozaton tanulóink még összevont osztályban tanulnak. Aki nem ismeri az ilyen jellegű oktatást, joggal teheti fel a kérdést: nem jelent ez hátrányt a gyermekemnek?

Mivel nálunk kis létszámúak az évfolyamok, az osztálytanítónak összevonva is több ideje jut egy-egy tanulóra, mint egy nem összevont 20-25 fős csoportban. Ez lehetővé teszi számunkra az összevont osztályban tanítás előnyeinek kihasználását is. Melyek is ezek?

 • Az összevont tanítás napjainkban úgy zajlik, hogy a pedagógus egy órán belül felváltva foglalkozik a gondjaira bízott két osztállyal. Ez a tanítótól természetesen több felkészülést kíván, de a nebulóknak csak hasznára válik: önállóbbá válnak, megtanulnak koncentrálni, és rengeteget tanulnak egymástól is.
 • A párhuzamos óravezetés előnyei a tanulásirányítás szempontjából: több idő jut a közvetlen segítésre, irányításra. Ez különösen fontos a tanulási nehézséggel küszködő, motiválatlan, kevés önbizalommal rendelkező tanulóknál.
 • Tanórák helyett a tanulási-tanítási folyamatra építünk az évfolyamon belül, évfolyamok között (fejlesztésben, nem feladatban, tanórákban gondolkodunk). A tananyagokat és tantárgyakat lehetőség szerint hangoljuk össze. Pl. egyszerre van az osztályoknak a magyar, matematika vagy a környezetismeret órája. Azonos témakörben folyik a tanulás. Ez a fajta tervezés megkönnyíti a felkészülést, az átlépési lehetőségeket, a visszacsatolásra épülő korrekciós munkát.
 • Az egy osztályban levő, együtt tanuló több évfolyam lehetőséget ad az egymástól tanulásra. Lesznek olyan tanulók, akik külön számukra tervezett feladat nélkül elsajátítják a magasabb évfolyam tudásanyagát (egyfajta tehetséggondozásként is felfoghatóan), hiszen ha együtt tanulnak a gyerekek, hallják a magasabb évfolyam tananyagát is. Ezt igazolják vissza a 3. pontban olvasható versenyeredmények is, hiszen valamennyi alsós sikert összevont osztályban tanulva érték el diákjaink.
 • A kicsik tudnak előre fejlődni, a nagyobbak viszont folyamatosan ismételnek. Ez is hatalmas előnyt jelent: a magasabb évfolyamon lemaradó tanuló könnyen bekapcsolódhat az alacsonyabb évfolyam munkájába, ha tudása hiányos, bizonytalan, egyes képességekben nem érte el a megfelelő szintet, hiszen mintegy ismétlésként élheti meg a kisebbek által vett tananyagot.
 • A tanító külön tervezése nélkül is megvalósulhat a differenciálás. A tanulók tudásuk, képességük szintje alapján végzik tevékenységüket.
 • Összevont osztályban azt is megtanulják, hogy arra figyeljenek, ami az ő feladatuk, miközben körülöttük másról folyik a szó, társaik mással foglalkoznak. Ez pedig ennyi idős gyerekeknek nem is olyan egyszerű. Az elsősöknek ez még új, az idősebbek pedig szépen, finoman terelgetik őket a helyes irányba, vagyis a gyerekek is segítik egymást. A nagyobbak már tudják, mi az, amit mi itt kérünk, elvárunk tőlük, milyen szabályrendszer szerint kell dolgozni az iskolában.

Összegezve: nyilván mind a falusi, mind a városi iskolák között van „jobb” és kevésbé jó tanintézmény, ez azonban nem a különböző szaktantermek felszereltségén múlik elsősorban, hanem az ott tanító pedagógusok felkészültségén, lelkesedésén, gyermekszeretetén.

A kisebb létszám és a családias hangulat minden előnyét élvezhetik: tehetséggondozás, számos versenyen való részvételi lehetőség a jobb tanulóknak, felzárkóztatás a lemaradóknak. A pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre: nagy gondot fordítunk az erkölcsi nevelésre és a közösségépítésre is, hiszen 8-16 óráig együtt vannak a diákok.

 7. INTÉZMÉNYÜNK EGYHÁZI FENNTARTÁSÁBÓL EREDŐ HELYI GYAKORLATUNK

 

 

 „Az egyházi intézmények a Nemzeti Köznevelési Törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket.” (köznevelési törvény 31§.)

 Az ide járó gyermekeket ugyanúgy megilletik mindazok a jogok és kötelességek, amelyeket számukra a Nemzeti köznevelési törvény előír, mint egy nem egyházi iskolában.

 Katolikus iskolaként a következőkben térünk el egy állami iskolától:

 • A tanévet egy közös tanévnyitó szentmisével (Veni Sancte) kezdjük és egy tanévzáró szentmisével (Te Deum) zárjuk.
 • Az állami iskolákban megszokott erkölcstan órák helyett hittanórák vannak, középpontban a keresztény krisztusi értékekkel: szeretet, egymás segítése, jó cselekedetek, becsületesség... Ezek kiállták az idő próbáját, nem változnak a divattal. 
 • Intézményünk védőszentje és névadója a Fatimai Szűzanya, ezért a munkatervben is rögzítve a fatimai kegyhely ünnepi búcsúin, illetve az ott szervezett egyéb rendezvényeken (adventi felolvasások, falukarácsony) iskolánk is közreműködik az ezekre az alkalmakra jelentkező tanulókkal.
 • Október 13-án valamennyien részt veszünk fenntartónk, Spányi Antal püspök atya búcsúnapján (nagyszülők zarándoklata), ezzel is megtisztelve iskolánk alapítóját.
 • A napokat egy rövid közös reggeli elmélkedéssel indítjuk, melynek végén elmondjuk a gyerekeknek az aktuális napi tudnivalókat is.
 • Az órarendbe építve kéthetente vannak osztálymisék az iskolában, ahol A héten az alsósok, B héten a felsősök ismerkedhetnek meg egy-egy evangéliumi tanítással a szeretet, segítségnyújtás és tolerancia jegyében.
 • Az intézmény pedagógusainak kötelességük példát mutatni tanulóiknak, a helyes viselkedés, öltözködés és megjelenés szabályait tudatosítani bennük. Erre minden lehetséges nevelési eszközzel törekedniük kell: a személyes figyelemben, a gyerekek valódi szükségleteire való odafigyelésben, az egymással való érintkezés hangvételében, a fölösleges szóbeszéd mellőzésében, a vezetői, fegyelmezési módszerek alkalmazásában, az ünneplésben, s főleg a mindennapos kiengesztelődésben. („A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.”)
 • Az intézmény szellemiségét kifejezi díszítése, tisztasága. Ezért mindenkinek kötelessége, hogy vigyázzon az intézmény épületeire, a falak, termek, mellékhelyiségek, folyosók és az ebédlő épségére és tisztaságára. Ha károkozás történik, az óvónőnek, illetve az osztályfőnöknek kell jelenteni. A szándékos, illetve gondatlanságból történt kárt az okozó köteles megtéríteni.
 • Intézményünkben nem megengedett a közízléstől eltérő öltözék, hajviselet, a hivalkodást szolgáló frizura, smink és ékszerek Ilyen esetekben a pedagógusnak, osztályfőnöknek kötelessége a diákot figyelmeztetni, illetve szóban vagy írásban a szülőhöz fordulni.
 • Az iskola szellemét nemcsak a látható, hanem a hallható külső is kifejez Ezért mindenki tiszteletteljesen beszéljen pedagógussal, diákkal egyaránt! Minden gyermek a napszaknak megfelelő vagy a hagyományos katolikus köszöntéssel köszönjön az intézmény dolgozóinak, vendégeinek. Ne hagyja el szánkat semmiféle rossz, másokat sértő megjegyzés, csúnya szó. Tanuljuk meg indulatainkat is kulturáltan kifejezni!

Egy tanárnak minden körülmények között morális példát kell adnia. Nem cselekedhet másként.

(Cornides István)

 

 

 

Csengetési rend

1. óra:           8 – 8.45

2. óra:           9 – 9.45

3. óra:         10 – 10.45

4. óra:         11 – 11.45

5. óra:         12 – 12.45

6. óra:         13 – 13.45

7. óra:         14 – 14.45

Kapcsolat

 7012 Alsószentiván, Béke u. 112.

 info@fatimai.hu

  +36-25/504-710

  www.fatimai.hu

©2021 Fatimai Boldogasszony Általános Iskola

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.